LATEST ARTICLES

Whip up có nghĩa là gì?

Whip up có nghĩa là thúc giục hoặc động viên, khích lệ tinh thần ai đó để làm gì.Ví dụ:Her speech whipped up...

Watch out nghĩa là gì?

Watch out nghĩa là coi chừng, cẩn thận.Ví dụ:He has to watch out for a dog. (Anh phải coi chừng con chó). He was...

Jack up nghĩa là gì?

Jack up nghĩa là nâng, đẩy cái gì đó lên hoặc tăng giá hoặc cổ vũ, động viên hay thúc giục ai đó.Ví dụ:...

Zero in on có nghĩa là gì?

Zero in on sb/sth nghĩa là chú ý, tập trung đến một người hay việc gì đó.Ví dụ:We were ready to zero in...

Patch up có nghĩa là gì?

Patch up có nghĩa là sửa chữa qua loa để sử dụng tạm thời, chắp vá, hàn gắn đồ đạc bị hỏng như quần...

Yearn for có nghĩa là gì?

Yearn for sth có nghĩa là mong mỏi khao khát cái gì đó.Ví dụ:She still yearns for the look of him. (Cô ấy...

Add to nghĩa là gì?

Add to nghĩa là thêm vào, chèn vào để tăng kích cỡ, khối lượng, chất lượng của một thứ gì đó.Ví dụ:Taking the...

Amount to nghĩa là gì?

Amount to nghĩa là số tiền lên tới, tổng giá trị đạt đến một mức nào đó.Ví dụ:Their annual fuel bills amounted to over...

Act as nghĩa là gì?

Act as nghĩa là hành động, hoạt động với một vai trò hoặc một chức năng riêng biệt.Ví dụ:He was asked to act as...

Act on nghĩa là gì?

Act on diễn tả hành động, hoạt động của người hay vật dựa trên sự chỉ dẫn, lời khuyên hay nguyên lí, thông tin nào...