LATEST ARTICLES

Peter out nghĩa là gì?

Peter out có nghĩa là dần dần dừng lại hoặc biến mất.Ví dụ:The scream which started in the morning had petered out by afternoon....

Pick apart nghĩa là gì?

Pick apart được dùng để chỉ việc cố gắng tìm ra những sai sót hoặc những mặt tiêu cực trong một cái gì đó...

Zero out nghĩa là gì?

Zero out được dùng để chỉ việc giảm kinh phí cho một dự án hay một việc nào đó.Zero out còn được dùng để...

Queer up nghĩa là gì?

Queer up được dùng để chỉ việc xáo trộn hay phá hoại rồi làm hư hỏng một việc gì đó hay một cái gì...

Quit on nghĩa là gì?

Quit on được dùng để chỉ việc ngừng làm việc, ngừng liên kết hoặc ngừng làm bạn với ai đó đặc biệt khi họ...

Quarrel with nghĩa là gì?

Quarrel with được dùng để chỉ việc cãi nhau, tranh chấp với ai đó hoặc lấy cớ để phàn nàn, rầy la, đổ lỗi...

Quarrel out nghĩa là gì?

Quarrel out được dùng để chỉ việc tranh luận với ai đó về một vấn đề đặc biệt hay cụ thể nào đó.Ví dụ:...

Fall about nghĩa là gì?

Fall about là không thể ngừng cười về ai hay việc gì đó.Ví dụ:We fall about when we heard her reply. (Chúng tôi...

Fall foul of someone nghĩa là gì?

Fall foul of someone nghĩa là không đồng thuận với ai đó.Ví dụ:Things were going well for her till she fell foul of...

Fall flat on one’s face nghĩa là gì?

Fall flat on one's face nghĩa là ngã sấp mặt và nghĩa bóng là thất bại thảm hại, thất bại ê chề.Ví dụ:Poor...