Home Hỏi đáp Chỉ nha khoa trong tiếng Anh là gì?

Chỉ nha khoa trong tiếng Anh là gì?

SHARE

Chỉ nha khoa trong tiếng Anh là dental floss.

  • Do you use dental floss regularly? – Bạn có thường dùng chỉ nha khoa không?
  • I see you do not use dental floss. – Tôi thấy bạn không sử dụng chỉ nha khoa.