Home Idioms Break the news nghĩa là gì?

Break the news nghĩa là gì?

SHARE

Tương tự như “announce”, ta dùng cụm từ “Break the news” nghĩa là thông báo điều quan trọng nào đó.

Ví dụ:

  • They are getting married. They have just broken the news to their friends. (Họ sắp kết hôn. Họ đã thông báo cho bạn bè của họ rồi.)
  • The doctor broke the news to my family that our grandfather had cancer. (Bác sĩ thông báo với gia đình tôi rằng ông của chúng tôi bị ung thư.)
  • Why didn’t you break the news to us? (Tại sao cậu không thông báo tin cho chúng tôi?)
  • When will you break the news to everyone? (Khi nào anh sẽ thông báo với mọi người?)