Home Idioms Drive someone crazy nghĩa là gì?

Drive someone crazy nghĩa là gì?

SHARE

Drive someone crazy” nghĩa là làm phiền, quấy nhiễu ai đó rất nhiều, khiến họ khó chịu, bực bội.

Ví dụ:

  • Please turn down the radio. It’s driving me crazy. (Làm ơn vặn nhỏ đài xuống. Nó làm phiền tôi.)
  • Why do you always drive me crazy? (Tại sao cậu luôn quấy nhiễu tôi vậy?)
  • Don’t make noise when I’m working. It drives me crazy so much. (Đừng làm phiền tôi khi tôi đang làm việc.)
  • She has gone along me all day. It drives me crazy. (Cô ấy đi theo tôi cả ngày. Nó khiến tôi thấy phiền phức.)
  • You drive me crazy everytime. Go away! (Mày luôn làm phiền tôi mọi lúc. Biến đi.)