Home Idioms Easier said than done nghĩa là gì?

Easier said than done nghĩa là gì?

SHARE

Trong thực tế, không phải điều gì chúng ta nói ra đều có thể thực hiện được. Câu thành ngữ “Easier said than done” chính là diễn tả việc nói dễ hơn là làm, tương tự như trong Tiếng Việt ta có câu: “Nói thì dễ, làm thì khó”.

Ví dụ:

  • Starting your own business is easier said than done. (Bắt đầu công việc kinh doanh tự chủ là điều nói thì dễ hơn làm.)
  • Tom is a braggart. It’s easier said than done. (Tom là một tên khoác lác. Nói thì dễ hơn làm.)
  • Why don’t you ask Jim to pay the bill? That’s easier said than done. (Tại sao cậu không bảo Jim trả hóa đơn cho? Nó nói dễ hơn là làm.)
  • I am filled with the aspiration to be famous singer. But it’s easier said than done. (Tôi tràn đầy khát vọng trở thành ca sĩ nổi tiếng. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó)