Home Idioms Get the boot nghĩa là gì?

Get the boot nghĩa là gì?

SHARE

Get the boot nghĩa là bị sa thải.

Ví dụ:

  • She got the boot for being lazy. (Cô ấy bị sa thải vì lười biếng.)
  • Jim have been absent for 10 days at work without permission. He’ll get the boot. (Jim đã nghỉ 10 ngày làm việc liên tục mà không phép. Anh ta sẽ bị sa thải.)
  • Why did you get the boot at your previous company? (Tại sao cậu bị sa thải ở công ty trước?)