Home Idioms Get your feet under the table nghĩa là gì?

Get your feet under the table nghĩa là gì?

SHARE

 Get your feet under the table nghĩa là làm quen, thích ứng với công việc nào đó, thường là các công việc văn phòng, công sở.

Ví dụ:

  •  It only took him a week to get his feet under the table, then he started to make changes. (Anh ta mất một tuần để làm quen với công việc, sau đó anh ta bắt đầu tạo sự thay đổi.)
  • I have gotten my new job at a editorial office. I have to get my feet under the table. (Tôi vừa có công việc mới ở tòa soạn. Tôi phải làm quen với công việc.)