Home Idioms Look on the bright side nghĩa là gì?

Look on the bright side nghĩa là gì?

SHARE

Look on the bright side” nghĩa là hãy lạc quan lên. Nó như một lời khuyên chúng ta hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề.

Ví dụ:

  • A: I failed the exam again. Maybe I will never pass it.  (Tớ trượt kì thi nữa rồi. Có thể tớ sẽ không bao giờ vượt qua nó.)         B: Look on the bright side. If you study hard enough, you will pass the exam. (Hãy lạc quan lên. Nếu cậu học tập đủ chăm chỉ, cậu sẽ vượt qua kì thi thôi.)
  • Why don’t you look on the bright side? You had tried your best. (Tại sao cậu không tích cực lên? Cậu đã cố gắng hết sức rồi mà.)
  • When you fail, it doesn’t mean you end. Let look on the bright side. (Khi bạn thất bại, không có nghĩa bạn kết thúc. Hãy nhìn vào hướng tích cực hơn đi.)