Home Idioms Pay one’s way nghĩa là gì?

Pay one’s way nghĩa là gì?

SHARE

Khi thanh toán hay chi trả toàn bộ chi phí cho ai đó, chúng ta sẽ sử dụng cụm từ “pay one’s way“. Hoặc ta cũng có thể hiểu với nghĩa là hoàn lại tiền cho ai hay việc gì.

Ví dụ:

  • Dad offered to pay my way if I went to Spain with him. (Bố đề nghị trả toàn bộ mọi thứ cho tớ nếu như tớ đi Tây Ban Nha với ông ấy.)
  • She asked me to pay my way but I didn’t agree. (Cô ấy muốn trả cho tôi nhưng tôi không đồng ý.)
  • I have to pay my way if I get out my home. (Tôi sẽ phải tự lo chi trả cho mình nếu rời khỏi nhà.)
  • When he was a freshman, he paid his way himself. (Khi mới là sinh viên năm nhất, cậu ấy đã tự chi trả cho cuộc sống của chính mình.)
  • It will take time for the restaurant to begin paying its way. (Sẽ mất thời gian để của hàng bắt đầu hoàn vốn.)