Home Idioms Save money for a rainy day nghĩa là gì?

Save money for a rainy day nghĩa là gì?

SHARE

Trong Tiếng Việt ta có thành ngữ “Làm khi lành để dành khi đau” ý chỉ việc tiết kiệm cho những lúc hoạn nạn. Tiếng Anh cũng có thành ngữ mang ý nghĩa tương tự là “Save (Keep) money for a rainy day” nghĩa là dành dụm, tiết kiệm tiền cho khi túng thiếu, khó khăn.

Ví dụ:

  • Luckily, she had saved some money for a rainy day. (May mắn thay, cô ấy đã dành dụm một chút tiền cho ngày khó khăn.)
  • That car is too expensive. You should save money for a rainy day. (Chiếc xe đó quá đắt. Cậu nên tiết kiệm tiền cho sau này đi.)
  • Don’t be wasted. It’s time you saved for rainy day. (Đừng phung phí nữa. Đã đến lúc cậu tiết kiệm cho sau này rồi.)