Home Idioms Up to the minute nghĩa là gì?

Up to the minute nghĩa là gì?

SHARE

Up to the minute nghĩa là thông tin gần đây nhất, tương tự như khi ta nói “Update” nhưng Up to the minute còn ám chỉ những thông tin mới hơn, nhanh nhạy hơn.

Ví dụ:

  • I wish I knew more about what is happening in the capital city. We need more up to the minute news. (Tôi mong tôi biết nhiều hơn về chuyện gì đang xảy ra ở thủ đô. Chúng ta cần nhiều thông tin mới hơn.)
  • I want to hear some up to the minute news on the hostage situation. ( Ti muốn nghe vài thông tin mới nhất về tình trạng của con tin.)
  • I just got an up to the minute report on Tom’s health. (Tôi muốn bản báo cáo mới nhất về sức khỏe của Tom.)
  • Now we’re going live to our reporter in Washington for up to the minute news on the crisis.  Hiện tại chúng tôi đang tưởng thuật bản tin tại Washington cho những thông tin mới nhất về cơn khủng hoảng.)
  • Keep calm! We need more up to the minute news about that problem. (Giữ bình tĩnh đi. Chúng ta cần thêm thông tin mới về vấn đề đó.)