Home Idioms When pigs fly nghĩa là gì?

When pigs fly nghĩa là gì?

SHARE

Bạn có biết “When pigs fly” nghĩa là gì? Lợn biết bay chăng? Thật là điều vô lý! Và đó chính là nghĩa bóng của câu thành ngữ này. Ta hiểu “When pigs fly” nghĩa là chỉ điều gì đó khó mà xảy ra được hoặc không thể xảy ra.

Ví dụ:

  • A: Maybe she will change her mind. We will get back together. (Có thể cô ấy sẽ thay đổi quyết định. Chúng tôi sẽ quay lại bên nhau.)

B: When pigs fly! She has another man. (Không đời nào! Cô ta có người đàn ông khác rồi.)

  • Son: Mommy, I’ll get 100 point at the next exam.   (Mẹ, con sẽ đạt 100 điểm vào kì thi tiếp theo.)                                     Mom: When pigs fly! I have never seen you study hard. (Không thể nào! Mẹ chưa từng thấy con học hành chăm chỉ bao giờ.)