Home Idioms Work like a dog nghĩa là gì?

Work like a dog nghĩa là gì?

SHARE

Trong Tiếng Anh, thành ngữ “Work like a dog” nghĩa là làm việc rất chăm chỉ, rất tận tâm với công việc.

Ví dụ:

  •  Jane works 6 days a week. She works like a dog. (Jane làm việc 6 ngày một tuần. Cô ấy làm việc rất chăm chỉ.)
  • He deserves the promotion. He works like a dog. (Anh ấy xứng đáng được thăng chức. Anh ấy là việc rất chăm chỉ.)
  • I can’t believe that she has been working 3 days without sleeping. She works like a dog. (Tôi không thể tin nổi cô ấy đã làm việc suốt 3 ngày mà không ngủ. Cô ấy là việc rất chăm chỉ.)