Mười bốn dấu câu trong ngữ pháp tiếng Anh là gì?

Hiểu được ở đâu và khi nào cần sử dụng mười bốn dấu chấm câu có trong ngữ pháp tiếng Anh có thể cải...

Nói ‘tí nữa’, ‘vừa nãy’, ‘lúc nãy’ trong tiếng Anh như nào?

Trong tiếng Việt bạn rất thường xuyên sử dụng trạng từ 'tí nữa', 'lát nữa', 'vừa lúc nãy',... Vậy trong tiếng Anh thì sẽ...

I beg your pardon hoặc Pardon me là gì?

I beg your pardon là gì? Sử dụng để nói 'xin lỗi' khi bạn không nghe rõ, hoặc hiểu rõ câu nói và nhờ họ...

Phrasal Verbs – LOOK: look up, look after, look out…

Cụm động từ sử dụng với động từ 'LOOK'. You will learn some common phrasal verbs using the verb LOOK. Do you often have to...