Home Phrasal Verbs Act as nghĩa là gì?

Act as nghĩa là gì?

SHARE

Act as nghĩa là hành động, hoạt động với một vai trò hoặc một chức năng riêng biệt.

Ví dụ:

  • He was asked to act as an advisor on the project. (Anh ấy được yêu cầu giữ vai trò cố vấn cho dự án).
  • The company pays £220 a week for people to act as couriers. (Công ty trả 220 bảng Anh một tuần cho những người có làm việc chuyển phát nhanh).
  • Several parents acted as guardians for the school disco. (Một số phụ huynh giữ vai trò người giám hộ cho trường nhảy).
  • She acted as adjudicator in the dispute. (Cô ấy đóng vai trò là Thẩm phán trong tranh chấp này).
  • My brother speaks French – he can act as interpreter. (Anh trai tôi nói được tiếng Pháp – anh ấy có thể đóng vai trò là một phiên dịch).