Home Phrasal Verbs Add to nghĩa là gì?

Add to nghĩa là gì?

SHARE

Add to nghĩa là thêm vào, chèn vào để tăng kích cỡ, khối lượng, chất lượng của một thứ gì đó.

Ví dụ:

  • Taking the children with us would only add to our problems. (Đưa những đứa trẻ đi theo chỉ tăng thêm những phiền phức cho chúng tôi).
  • The arrival of five more guests only added to the confusion. (Sự xuất hiện của 5 khách hàng nữa chỉ tăng thêm sự nhầm lẫn).
  • All her many expenses were added to my bill. (Tất cả các chi phí của cô ấy đã được thêm vào hóa đơn của tôi).
  • Add the amount of tax you paid to the total. (Hãy thêm số tiền thuế mà bạn phải trả vào tổng số).
  • This show will no doubt add to his growing reputation. (Chương trình này không còn nghi ngờ gì nữa nó sẽ làm tăng uy tín của anh ấy).