Home Phrasal Verbs Grasp at something nghĩa là gì?

Grasp at something nghĩa là gì?

SHARE

Grasp at something nghĩa là nắm bắt cơ hội nào đó hoặc cố gắng để giữ, chạm vào cái gì.

Ví dụ:

  • That job is so great and well-paid. I’ll grasp at it. (Công việc đó rất tuyệt và được trả lương hậu hĩnh. Tôi sẽ nắm bắt nó.)
  • She grasped at his shirt when he turned his back. (Cô ấy giữ áo anh ta khi anh ta quay lưng đi.)
  • She grasps at any chance to apply for this job. (Cô ấy nắm bắt mọi cơ hội để ứng tuyển công việc đó.)
  • Jimmy is very tall. I cant’ grasp at his head. (Jimmy rất cao. Tôi không thể chạm vào đầu anh ấy.)
  • The bookshelves are too high so I can’t grasp at the book I need. (Giá sách rất cao nên tôi không thể với tới cuốn sách tôi cần.)