Home Phrasal Verbs Hang together nghĩa là gì?

Hang together nghĩa là gì?

SHARE

Hang together” có nghĩa là cùng làm việc để đạt được mục đích nào đó, đồng hành khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Ví dụ:

  • We have to hang together if we want to win this round. (Chúng ta phải làm việc cùng nhau nếu muốn thắng vòng này.)
  • She always hang together with her team to finish all projects. (Cô ấy luôn cùng làm việc với nhóm của mình để hoàn thành mọi dự án.)
  • We hung together for a few hours and then went our separate ways. (Chúng tôi cùng làm việc trong vòng vài giờ và sau đó đi theo những cách riêng.)
  • People hung together throughout the evening. (Mọi người làm việc cùng nhau suốt đêm.)