Home Phrasal Verbs Hang up on nghĩa là gì?

Hang up on nghĩa là gì?

SHARE

Hang up on” có nghĩa là kết thúc cuộc gọi với ai đó.

Ví dụ:

  • A telesales person called, so I said something rude and hung up on him. (Một nhân viên tư vấn đã gọi đến, vì vậy tôi đã nói vài điều bất lịch sự rồi kết thúc cuộc gọi với anh ta.)
  • Don’t you dare hang up on me, I’m not done issuing my complaint! (Cậu dám cúp máy à, tôi đã không phàn nàn rồi.)
  • I can’t hear you anymore, it must be a bad signal. I’m going to hang up on, so call me back if you can hear this. (Tôi không thể lắng nghe cậu được nữa, nó chắc hẳn là dấu hiệu không tốt rồi. Tôi tắt máy đây, hãy gọi lại cho tôi nếu cậu nghe được nó.)
  • Finally, I had to hang up on Jeff. I can’t depend on him for anything. (Cuối cùng tôi đã kết thúc cuộc gọi với Jeff. Tôi không thể dựa dẫm vào anh ấy thêm nữa.)