Home Phrasal Verbs Make away with nghĩa là gì?

Make away with nghĩa là gì?

SHARE

Tương tự “make away” thì “make away with” có nghĩa là dời đi nhanh cùng với thứ gì, nhất là trong trường hợp trộm cắp. Ngoài ra, chúng ta còn sử dụng “make away with” với nghĩa là trừ khử, giết, hay vứt bỏ thứ gì đó.

Ví dụ:

  • It was decided to make away with (Việc loại bỏ cậu ta đã được quyết định.)
  • Jonathan is in league with Sir Rowland to make away with you. (Jonathan đang hợp tác với ông Sir Rowland để đánh bại cậu.)
  • Why did this man to make away himself? ( Tại sao cậu ấy lại quyết định tự tử?)
  • They decided to make away with the old horse. ( Họ quyết định giết con ngựa già.)
  • The robber made away with $1000 from the store. (Tên trộm đã cướp mất 1000 đô ở cửa hàng.)