Home Phrasal Verbs Make off nghĩa là gì?

Make off nghĩa là gì?

SHARE

Khi diễn tả việc nhanh chóng dời đi, đặc biệt để chạy trốn, người ta hay sử dụng cụm từ “make off”. Ngoài ra, còn có thể sử dụng “make off with” với nghĩa là ăn trộm thứ gì đó và nhanh chóng mang đi.

Ví dụ:

  • The thief had to make off in their car when the police arrived. ( Tên trộm phải chạy trốn vào xe của hắn khi cảnh sát tới.)
  • When I came home, the thief had made off with my gold. (Khi về đến nhà, tên trộm đã chạy trốn cùng với số vàng của tôi.)
  • Police catched the woman made off with my money. ( Cảnh sát đã bắt được người đàn bà chạy trốn cùng với tiền của tôi.)
  • Detectives believe that the gunmen has made off in the derection of Sun Park. ( Các thám tử tin rằng tay súng đã chạy trốn về phía công viên mặt trời.)
  • I saw that man had made off your bag but I couldn’t stop him. ( Tôi nhìn thấy hắn ta lấy mất túi của cậu nhưng tôi không thể ngăn hắn lại được.)