Home Phrasal Verbs Make out nghĩa là gì?

Make out nghĩa là gì?

SHARE

Đây là một cụm từ khá thông dụng mang nhiều nghĩa khác nhau. Make out có nghĩa là đặt lên, dựng lên hoặc chứng minh, nhận ra điều gì đó. Hoặc có nghĩa là tiến triển.

Ví dụ:

  • I have to make out a plan for this week right away. (Tôi phải lập ngay một kế hoạch cho tuần này.)
  • Let’s make out a menu for our party. (Hãy lập thực đơn cho bữa tiệc của chúng ta thôi nào.)
  • I can’t make out what he has written. (Tôi chẳng hiểu anh ấy viết gì cả.)
  • I just made out a figure in the distance. Do you see it? (Tớ vừa nhìn thấy một cái bóng ở đằng xa kia. Cậu thấy không?)
  • How are things make out? (Mọi thứ tiến triển sao rồi?)