Home Phrasal Verbs Pack in có nghĩa là gì?

Pack in có nghĩa là gì?

SHARE

Pack in có nghĩa là để bao quanh hoặc kèm theo cái gì đó trong một cái gì đó hoặc đơn giản hơn nó có nghĩa là đóng gói.

Ví dụ:

  • We can pack in candies within two weeks. (Chúng tôi có thể đóng gói những viên kẹo trong hai tuần).
  • You’re trying to sell the pack in front of the shop. (Bạn đang cố gắng bán các gói hàng trước cửa tiệm).
  • Don’t pack in the dirt and sand because they do not agree. (Đừng để dây vết bẩn và cát vì họ không đồng ý).
  • The article is about what packed in a letterbox that I sent him. (Bài viết về những gì trong hộp thư mà tôi đã gửi cho anh ấy).
  •  I’ll just pack in all it. (Tôi sẽ đóng gói tất cả chúng).