Home Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Home Phrasal Verbs

Rub off nghĩa là gì?

Rub off được dùng để chỉ việc học hỏi một phần nhân cách của một người như là một kết quả của việc dành...

Round up nghĩa là gì?

Round up được dùng để chỉ việc tìm và tập hợp mọi người, động vật hoặc vật.Ví dụ:My mom rounded up a few...

Rip off nghĩa là gì?

Rip off được dùng để chỉ việc lừa dối ai đó, bằng cách làm cho họ phải trả quá nhiều, bằng cách bán cho...

Pin down nghĩa là gì?

Pin down nghĩa là ngăn không cho ai đó chạy trốn xung quanh và bắn vào họ nếu họ cố tình trốn thoát. Pin down...

Palm off nghĩa là gì?

Palm off được dùng để chỉ việc giả mạo, làm giả một cái gì đó là tốt hơn thực chất của nó để có...

Shake up nghĩa là gì?

Shake up được dùng để chỉ việc gây bất ngờ cho ai đó và làm cho họ suy nghĩ về một cái gì đó...

Return to nghĩa là gì?

Return to được dùng để chỉ việc làm cho ai đó hoặc cái gì đó trở lại với trạng thái, vị trí ban đầu.Ví...

Root out nghĩa là gì?

Root out được dùng để chỉ việc loại bỏ người hoặc thứ gì đó hay gây rắc rối, gây chuyện.Root out còn có nghĩa...

Pare down nghĩa là gì?

Pare down được dùng để chỉ việc giảm số lượng của một thứ gì đó.Ví dụ:My company pared down the number of employees...

Resort to nghĩa là gì?

Resort to được dùng để chỉ việc phải làm hay sử dụng một phương pháp nào đó mặc dù không muốn, thường vì không...

Popular posts

Recent posts