Home Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Home Phrasal Verbs

Act up nghĩa là gì?

Act up nghĩa là khiến ai đó bị phiền bởi cách cư xử không tốt hoặc nghĩa là cố gắng để gây sự chú...

Add up nghĩa là gì?

Add up nghĩa là tăng dần cho đến khi đạt được một số lượng lớn; hoặc cũng có nghĩa là hợp lý, có khả...

Aim at nghĩa là gì?

Aim at nghĩa là lên kế hoạch, dự định nhằm được đạt mục tiêu nào đó.Ví dụ:The talks are aimed at finding a...

Add up to nghĩa là gì?

Add up to có nghĩa là đạt đến một số lượng cụ thể hoặc khi tất cả số lượng được cộng vào cùng nhau.Ví...

Allow for nghĩa là gì?

Allow for có nghĩa là cho phép; hoặc cũng có nghĩa là tính đến, đề phòng một điều gì đó.Ví dụ:We allowed for...

Answer back nghĩa là gì?

Answer back nghĩa là cãi lại, phản ứng lại với những lời chỉ trích bằng biện luận và giải thích.Ví dụ:Don’t you dare...

Apply to nghĩa là gì?

Apply to là ứng tuyển, nộp đơn tuyển dụng vào một vị trí hay công việc nào đó.Ví dụ:Did you apply to graduate...

Arrive at nghĩa là gì?

Arrive at nghĩa là đến một nơi nào đó, thường là các địa điểm nhỏ và xác định như airport, restaurant,... Nó cũng được dùng với...

Appeal to nghĩa là gì?

Appeal to nghĩa là yêu cầu một cái gì đó, thường là một cách khẩn cấp hoặc cầu xin; hoặc cũng có nghĩa là hấp...

Attach to nghĩa là gì?

Attach to được biết đến phổ biến với nghĩa là đính kèm. Ngoài ra nó cũng được dùng với nghĩa như: tuân thủ, thuộc...

Popular posts

Recent posts