Home Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Home Phrasal Verbs

Attend to nghĩa là gì?

Attend to somebody nghĩa là giúp đỡ, chăm sóc ai đó; Attend to something nghĩa là chú tâm làm gì hoặc đối phó với cái...

Average out nghĩa là gì?

Average out nghĩa là tính kết quả trung bình của cái gì đó.Ví dụ:Let's average out the students' scores to see how well...

Yell out có nghĩa là gì?

Yell out có nghĩa là kêu la lớn hoặc phàn nàn về việc một người nào đó đang nói rất ồn.Ví dụ:My teacher...

Wrap up có nghĩa là gì?

Wrap up có nghĩa là gói, bọc cái gì đó bằng giấy, túi, hay vật liệu khác hoặc nghĩa là hoàn thành việc gì...

Pat down có nghĩa là gì?

Pat down có nghĩa là đưa tay lên quần áo của ai đó để kiểm tra xem họ có mang theo thứ gì đó...

Pan out có nghĩa là gì?

Pan out có nghĩa là phát triển theo cách đặc biệt hoặc theo cách thành công để đạt được kết quả tốt đẹp.Ví dụ:...

Own up có nghĩa là gì?

Own up nghĩa là thừa nhận rằng bạn đã làm sai điều gì đó.Ví dụ:I should have owned up to not sending that message. (Tôi...

Do the vacuuming nghĩa là gì?

Do the vacuuming được dùng để chỉ việc hút bụi.Ví dụ:My mom wants me to leave the TV and do the vacuuming in...

Do the shopping nghĩa là gì?

Do the shopping dùng để chỉ việc đi mua sắm nói chung, không cụ thể là mua sắm cái gì.Ví dụ:I will do...

Do the paperwork nghĩa là gì?

"Paperwork" chỉ những công việc liên quan đến giấy tờ, tài liệu, văn thư. Vì vậy, "Do the paperwork" nghĩa là làm công việc...

Popular posts

Recent posts