Home Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Home Phrasal Verbs

Result in nghĩa là gì?

Result in nghĩa là gây ra, được dùng để chỉ kết quả của việc gì đó.Ví dụ:The flood resulted in damage to my property....

Read out nghĩa là gì?

Read out được dùng để diễn đạt việc để đọc một cái gì đó bằng giọng nói của bạn, đặc biệt là với người...

End with nghĩa là gì?

End with thường được dịch là kết thúc bằng. Nó có nghĩa là kết luận điều gì đó với một hành động cụ thể,...

Enter into nghĩa là gì?

Enter into có nghĩa là bắt đầu tham gia vào một cái gì đó, thường là thảo luận hoặc thỏa thuận; hoặc cũng có...

Eat in nghĩa là gì?

Nếu như eat out có nghĩa là ăn ở nhà hàng thay vì ăn ở nhà thì eat in lại mang nghĩa trái ngược....

Eat into nghĩa là gì?

Eat into có nghĩa là sử dụng hoặc lấy đi một phần lớn những thứ có giá trị mà bạn không muốn, chẳng hạn...

Revert to nghĩa là gì?

Revert to được dùng để diễn đạt việc để trở lại với một quốc gia cũ hoặc bắt đầu làm một cái gì đó...

Fall foul of something nghĩa là gì?

Fall foul of something nghĩa là phá vỡ quy luật hay gặp khó khăn bởi cái gì đó.Ví dụ:Manufacturers may fall foul of...

Own up nghĩa là gì?

Own up nghĩa là thừa nhận mình đã làm gì sai.Ví dụ:He owned up to having broken the window. (Anh ta thừa nhận...

Order up nghĩa là gì?

Order up được dùng để chỉ việc sắp xếp để cung cấp hoặc giao hàng.Ví dụ:My boss ordered up the staffs at the...

Popular posts

Recent posts