Home Phrasal Verbs Pin sth on sb nghĩa là gì?

Pin sth on sb nghĩa là gì?

SHARE

Pin something on somebody được dùng để chỉ việc đổ lỗi cho ai đó vì một cái gì đó, đặc biệt là đối với điều họ không làm.

Pin on còn được dùng để chỉ việc để treo cái gì đó vào ai đó hay vào vật khác bằng cách ghim chặt.

Ví dụ:

  • He pins the blame on the old boss. (Anh ta đổ lỗi cho ông chủ cũ).
  • We want to pin everything on (Chúng tôi muốn đổ lỗi mọi chuyện cho anh ta).
  • The police are trying to pin the stolen money on (Những vị cảnh sát đang cố gắng đổ lỗi lỗi trộm tiền cho tôi)
  • You didn’t try to pin that fault on me! I didn’t do it. (Bạn đừng cố gắng đổ lỗi cho tôi! Tôi không làm nó).
  • You are trying to pin that on (Bạn đang cố gắng để đổ lỗi đó cho tôi).