Home Phrasal Verbs Split up nghĩa là gì?

Split up nghĩa là gì?

SHARE

Chúng ta đều biết khi nói đến việc chia tay trong tiếng Anh có thể dùng “Break up”. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng “split up” để nói về điều này. Nó mang nghĩa là chấm dứt mối quan hệ tình cảm hay hôn nhân với ai đó.

Ví dụ:

  • Her parents split up a few months ago. (Bố mẹ cô ấy đã chia tay vài tháng trước).
  • She split up with her boyfriend last week. (Cô ấy chia tay với bạn trai tuần trước).
  • I had heard that they had split up with each other. (Tôi nghe nói là họ đã chia tay nhau).