Home Phrasal Verbs Stand for nghĩa là gì?

Stand for nghĩa là gì?

SHARE

Stand for nghĩa là đại diện cho cái gì/ ai đó hoặc viết tắt cho cái gì hoặc khoan dung, chịu đựng.

Ví dụ:

  • The teacher can’t stand for any whispering in the class. (Thầy giáo không thể chịu được bất cứ tiếng thì thần nào trong lớp học)
  • We can’t stand for that violet behavior. (Chúng ta không thể chấp nhận hành vi bạo lực đó)
  • In a traffic signal, the red light stands for “stop”. (Trong hệ thống tín hiệu giao thông, đèn đỏ nghĩa là dừng lại)
  • The abbreviation Dr. stands for “Doctor”. (Dr. là viết tắt của từ bác sĩ)
  • He will stand for his team to speak in the meeting. (Anh ta sẽ đại diện cho nhóm của mình để phát biểu trong cuộc họp)