Home Phrasal Verbs Throw yourself at nghĩa là gì?

Throw yourself at nghĩa là gì?

SHARE

Throw yourself at được dùng để chỉ việc bạn bị thu hút bởi ai đó hoặc bạn muốn nói với họ rõ ràng là bạn mong muốn có một mối quan hệ tình cảm với họ.

Ví dụ:

  • I threw myself at her but she wasn’t interested. (Tôi đã thu hút cô ấy nhưng cô ấy không quan tâm).
  • I don’t know what it is about Tom, he threw himself at me but I don’t care. (Tôi không biết nó là gì về Tom, anh ta thu hút tôi nhưng tôi không quan tâm).
  • Women just seem to throw themselves at Tom and they want to throw himself at (Phụ nữ dường như ném mình vào Tom và họ muốn mối quan hệ tình dục với anh ta).
  • It was embarrassing the way Lisa was throwing herself at Tom. (Thật lúng túng khi Lisa thu hút Tom).