Home Phrasal Verbs Throw yourself into nghĩa là gì?

Throw yourself into nghĩa là gì?

SHARE

Throw yourself into được dùng để chỉ việc để làm một cái gì đó tích cực và nhiệt tình.

Ví dụ:

  • I threw myself into the project. (Tôi đã tích cực làm dự án).
  • I am throwing myself into this new job. (Tôi đang hăng say công việc mới này).
  • I threw myself into the festival. (Tôi đã hăng say với lễ hội)
  • I do work unfocusedly, but now I have to throw myself into (Tôi làm việc không tập trung, nhưng bây giờ tôi phải nhiệt tình với nó).
  • How can people throw themselves into it? (Làm thế nào mà người ta có nhiệt tình với nó?)