Home Phrasal Verbs Weigh in có nghĩa là gì?

Weigh in có nghĩa là gì?

SHARE

Weigh in có nghĩa là đưa ra ý kiến trong một cuộc thảo luận hay tranh luận nào đó hoặc cân nhắc về nó.

Weigh in có thể hiểu là kiểm tra trọng lượng của một võ sự quyền Anh ngay trước cuộc đấu.

Ví dụ:

  • The boxer has to weigh in before the fight. (Võ sĩ quyền Anh phải kiểm tra trọng lượng trước trận đấu).
  • He still hasn’t weighed in on this issue. (Ông vẫn không cân nhắc đến vấn đề này).
  • After twice times, the staff weighed in with a hit on the face. (Sau hai lần, người nhân viên tranh luận bằng một cú đấm vào mặt).
  • She says she will weigh in about the plan soon. (Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ cân nhắc kế hoạch sớm).
  • He wouldn’t weigh in. (Anh ta sẽ không cân nhắc).