Home Phrasal Verbs Weigh up có nghĩa là gì?

Weigh up có nghĩa là gì?

SHARE

Weigh up có nghĩa là xem và lắng nghe (ai đó) để đánh giá về nhân vật hoặc khả năng của người đó, xem xét, cân nhắc về một vấn đề.

Ví dụ:

  • She is watching him closely while he is speaking to weigh him up. (Cô ấy đang theo dõi anh ta chặt chẽ trong khi anh ấy đang nói để cân nhắc anh ta).
  • She needs to whip up the options. (Cô cần cân nhắc về các lựa chọn).
  • We must weigh up the matter. (Chúng ta phải cân nhắc vấn đề này).
  • He can weigh up anyone in the company. (Anh ta có thể cân nhắc bất cứ ai trong công ty).
  • I need to weigh up the situation. (Tôi phải cân nhắc tình hình).