Home Phrasal Verbs Whip up có nghĩa là gì?

Whip up có nghĩa là gì?

SHARE

Whip up có nghĩa là thúc giục hoặc động viên, khích lệ tinh thần ai đó để làm gì.

Ví dụ:

  • Her speech whipped up the audiences’s emotion. (Bài phát biểu của bà đã đánh thức cảm xúc của khán giả).
  • I was trying to whip up something better that help them. (Tôi đã cố gắng tạo ra một số thứ tốt hơn giúp họ).
  • A good emotion help whip up a day become happy. (Một cảm xúc tốt giúp tạo ra một ngày hạnh phúc).
  • I couldn’t whip up any enthusiasm for my team. (Tôi đã không thể khích lệ tinh thần nhiệt tình cho đội của tôi.)
  • Please help me whip up a light lunch. (Làm ơn giúp tôi chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho buổi trưa một cách nhanh chóng).