Home Phrasal Verbs Write out có nghĩa là gì?

Write out có nghĩa là gì?

SHARE

Write out có nghĩa là đưa vào văn bản và viết dưới dạng hoàn chỉnh hoặc đưa ra và phát hành.

Ví dụ:

  • They set to research very diligently to write out a history of the country. (Họ bắt đầu nghiên cứu rất kỹ lưỡng để viết ra lịch sử của đất nước).
  • The teacher writes out questions for the student. (Giáo viên viết ra câu hỏi cho học sinh).
  • My boss is writing out the ideas. (Sếp của tôi đang viết ra những ý tưởng).
  • Let’s write out your perceptions about your life. (Hãy viết ra những nhận thức của bạn về cuộc sống này).
  • Writing out your feelings. (Viết ra những cảm xúc mình).