Home Phrasal Verbs Zero in on có nghĩa là gì?

Zero in on có nghĩa là gì?

SHARE

Zero in on sb/sth nghĩa là chú ý, tập trung đến một người hay việc gì đó.

Ví dụ:

  • We were ready to zero in on the target. (Chúng tôi sẵn sàng tập trung vào mục tiêu).
  • He thief and left here. The police decided to zero in on in a town in the UK that found him. (Anh ta ăn trộm và đã rời khỏi nơi này. Cảnh sát quyết định chú ý đến thị trấn này ở Anh để tìm anh ta).
  • I zero in on and get it done. (Tôi tập trung vào và hoàn thành nó).
  • He zeros in on style when he goes out. (Anh ấy chú ý đến phong cách khi anh ấy đi ra ngoài).
  • She doesn’t zero in on fashion style and he doesn’t like it. (Cô ấy không chú ý đến phong cách thời trang của mình và anh ấy không thích điều đó).