Home Phrasal Verbs Zoom in có nghĩa là gì?

Zoom in có nghĩa là gì?

SHARE

Zoom in có nghĩa là phóng to kích cỡ cái gì đó.

Ví dụ:

  • You can zoom in on the photo and see it. (Bạn có thể phóng to bức tranh và nhìn chúng).
  • I can zoom in or zoom out all the photos on my phone. (Tôi có thể phóng to hoặc thu nhỏ tất cả hình ảnh trong điện thoại).
  • Before taking the photo, a photographer zoomed in camera so he could get a good shot. (Trước khi chụp hình, nhiếp ảnh phóng to máy ảnh vì vậy anh ấy có 1 tấm hình đẹp).
  • He always zooms in the photo when he sees it again. (Anh ấy luôn luôn phóng to hình ảnh khi anh ấy xem lại chúng).
  • When he takes a photo, he never zooms in camera. (Khi anh ấy chụp ảnh, anh ấy không bao giờ phóng to kích cỡ máy ảnh).