Home Phrasal Verbs Zoom out có nghĩa là gì?

Zoom out có nghĩa là gì?

SHARE

Zoom out có nghĩa là thu nhỏ kích thước cái gì đó.

Ví dụ:

  • You can zoom out and look at the art. (Bạn có thể thu nhỏ và quan sát bức vẽ).
  • You can zoom out enough that you can resize your graphic appropriately. (Bạn có thể thu nhỏ đủ để có thể thay đổi kích thước đồ họa một cách thích hợp).
  • Put up two fingers to zoom out to the picture. (Đặt 2 ngón tay để thu nhỏ bức tranh lại).
  • They would like them to zoom out and look at other things too. (Chúng tôi muốn họ thu nhỏ và nhìn vào những thứ khác).
  • I’ve got to zoom out and start to paint the picture again. (Tôi phải thu nhỏ và bắt đầu vẽ bức tranh lại).