Home Phrases

Phrases

Phrases

Home Phrases

Fall foul of someone nghĩa là gì?

Fall foul of someone nghĩa là không đồng thuận với ai đó.Ví dụ:Things were going well for her till she fell foul of...

Fall flat on one’s face nghĩa là gì?

Fall flat on one's face nghĩa là ngã sấp mặt và nghĩa bóng là thất bại thảm hại, thất bại ê chề.Ví dụ:Poor...

Give it a shot nghĩa là gì?

Khi muốn nói thử làm điều gì, chúng ta có rất nhiều cụm từ khác nhau để diễn tả nhưng chắc chắn rằng bình...

Out of order nghĩa là gì?

Out of order có nghĩa là không hoạt động đối với máy móc, không còn hiệu lực đối với giấy tờ hay mệnh lệnh....

Real flop nghĩa là gì?

Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể hoàn thành công việc một cách thuận lợi; thất bại có thể...

Pass the buck nghĩa là gì?

Pass the buck nghĩa là đẩy trách nhiệm sang cho người khác.Ví dụ:The CEO doesn't pass the buck. In fact, he often says...

Go the extra mile nghĩa là gì?

 Go the extra mile nghĩa là làm nhiều hơn dự kiến của bạn.Ví dụ:She's a hard worker and always goes the extra mile....

Butter someone up nghĩa là gì?

Butter someone up nghĩa là tỏ ra tốt với ai đó vì bạn đang muốn điều gì.Ví dụ:If you want a pay rise,...

Call in a favor nghĩa là gì?

Call in a favour nghĩa là yêu cầu ai đáp lễ hoặc yêu cầu một đặc ân, một sự ưu tiên nào đó.Ví dụ:...

Something catch one’s eyes nghĩa là gì?

Something catch one's eyes nghĩa là cái gì, việc gì gây sự chú ý với ai.Ví dụ:The children playing in the park catch...

Popular posts

Recent posts