Home Phrases Give someone the ax nghĩa là gì?

Give someone the ax nghĩa là gì?

SHARE

The ax (axe) nghĩa là sự sa thải hoặc sự bớt lương, sự giảm bớt nhân công. Do đó, cụm từ “Give someone the ax” có nghĩa là đuổi việc ai đó.

Ví dụ:

  • The boss gave me the ax. (Ông chủ đã đuổi việc tôi.)
  • Many workers are facing to be given the ax. (Nhiều công nhân đang đối mặt với việc bị sa thải.)
  • Yesterday, the Board of Directors gave 5 staffs the ax. (Hôm qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã sa thải 5 nhân viên.)
  • Why did Mr.Kim give you the ax? (Tại sao ông Kim lại đuổi việc cậu chứ?)
  • It’s unreasonable if he gives me the ax. I have worked very hard. (Thật là vô lý nếu như ông ta đuổi việc tôi. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ.)