Home Phrases Go the extra mile nghĩa là gì?

Go the extra mile nghĩa là gì?

SHARE

 Go the extra mile nghĩa là làm nhiều hơn dự kiến của bạn.

Ví dụ:

  • She’s a hard worker and always goes the extra mile. (Cô ấy là một nhân viên chăm chỉ và luôn làm việc vượt bậc.)
  • To keep up the deadline, our team has to go the extra mile. (Để làm kịp thời hạn, nhóm chúng tôi đã phải làm việc nhiều hơn dự kiến.)
  • You are the new employee, you should go the extra mile. (Cậu là nhân viên mới, cậu nên làm việc nhiều hơn.)