Home Phrases Make a fire có nghĩa là gì?

Make a fire có nghĩa là gì?

SHARE

Make a fire dùng để diễn tả việc tạo ra lửa, nổi lửa, đốt lửa.

Ví dụ:

  • It was a cold night so everybody had to make a fire. (Đó là một đêm lạnh nên mọi người phải đốt lửa để sưởi).
  • They made a fire to cook for dinner in the forest. (Họ nhóm lửa để nấu bữa tối ở trong rừng).
  • Many years ago, when man had no gas, people used rock to make a fire. (Nhiều năm trước, khi con người chưa có ga, con người đã sử dụng đá để tạo ra lửa).
  • He made a fire in the stove, and the place slowly warmed up. (Anh ấy đốt lửa cho lò sửa và không gian bắt đầu ấm dần lên).
  • We have enough material to make a fire that we can cooked food for dinner. (Chúng tôi có đủ củi để nhóm lửa nấu bữa tối).