Home Phrases Make a snack có nghĩa là gì?

Make a snack có nghĩa là gì?

SHARE

Make a snack để chỉ hành động làm một bữa ăn nhẹ.

Ví dụ:

  • He likes to make a snack mix with cereal. (Anh ấy thích làm một bữa ăn nhẹ cùng với ngũ cốc).
  • They will make a snack before going out. (Họ sẽ làm một bữa ăn nhẹ trước khi ra khỏi nhà).
  • He was watching TV while his wife was preparing to make a snack. (Anh ấy đang xem tivi trong khi vợ anh ấy đang chuẩn bị bữa ăn nhẹ).
  • He prepares to make a snack because we will go to the picnic tomorrow. (Anh ấy chuẩn bị làm bữa ăn nhẹ vì chúng tôi sẽ đi dã ngoại).
  • I made a snack at Lisa’s house. (Tôi đã làm một bữa ăn nhẹ tại nhà Lisa).