Home Phrases Make corrections có nghĩa là gì?

Make corrections có nghĩa là gì?

SHARE

Make corrections có nghĩa là chỉnh sửa cái gì đó.

Ví dụ:

  • We make corrections when we get things wrong. (Chúng tôi chỉnh sửa lại khi chúng tôi làm sai).
  • He makes corrections by a pencil. (Anh ta chỉnh sửa bằng bút chì.)
  • You can’t go back office and make corrections the report. (Bạn không thể quay lại văn phòng và chỉnh sửa thông báo).
  • Make corrections after he is finished writing. (Chỉnh sửa sau khi anh ấy viết xong).
  • Your instructor may make corrections and give your helpful tips. (Người hướng dẫn có thể chỉnh sửa và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho bạn.)