Home Phrases Make money có nghĩa là gì?

Make money có nghĩa là gì?

SHARE

Make money có nghĩa là làm ra tiền, kiếm được tiền.

Ví dụ:

  • He will make money if he works hard. (Anh sẽ làm ra tiền nếu anh chăm làm việc).
  • If my boss decides to get promoted, I will make much money. (Nếu sếp đồng ý thăng chức, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn).
  • How did he make money? (Anh ta đã kiếm tiền như thế nào?).
  • If you leave here, you also can make money somewhere else. (Nếu bạn rời khỏi đây, bạn vẫn có thể kiếm tiền ở một nơi khác).
  • I’m trying to make money. (Tôi đang cố gắng kiếm tiền).