Home Phrases Make peace có nghĩa là gì?

Make peace có nghĩa là gì?

SHARE

Make peace có nghĩa là hòa giải, làm hòa.

Ví dụ:

  • I really want to make peace and end the wars. (Tôi thực sự mong muốn hòa bình và kết thúc chiến tranh).
  • I need a lot of time to make peace with my friend. (Tôi cần rất nhiều thời gian để làm hòa với bạn của tôi).
  • He wished to make peace with a girlfriend. (Anh ấy mong muốn làm hòa với bạn gái). 
  • If you can make peace with your feelings, you will feel comfortable. (Nếu bạn có thể làm hòa với cảm xúc của mình, bạn sẽ cảm thấy thoải mái).
  • The world needs make peace. (Thế giới cần được hòa bình).