Home Phrases Make sense nghĩa là gì?

Make sense nghĩa là gì?

SHARE

Trong tiếng Anh khi giao tiếp người ta dùng câu này khi người kia nói một điều gì đó có ý đúng, dễ hiểu và hợp lý.

  • It doesn’t make any sense / It doesn’t make sense – Chẳng hợp lý gì cả, chẳng hiểu gì cả.
  • That really makes sense – Điều đó có lý, điều đó hữu lý.
  • These sentences do not make sense – Những câu này không có ý nghĩa gì cả.
  • What you say is true in a sense – Về một ý nghĩa nào đó thì điều anh nói là đúng.
  • We will make sense of this – Chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề này.
  • Does it make sense now?- Bây giờ thì đã hợp lý chưa?
  • Something doesn’t make sense – Có gì đó không hợp lý.
  • I can’t make sense of anything he’s thinking. – Tôi chả hiểu mấy điều mà ông ấy đang suy nghĩ.