Home Phrases Make war có nghĩa là gì?

Make war có nghĩa là gì?

SHARE

Make war dùng để diễn đạt việc tấn công ai đó hoặc cái gì đó và bắt đầu chiến tranh hoặc chủ động phản đối điều gì.

Ví dụ:

  • The police made war on violent. (Cảnh sát đã chiến đấu với tội phạm).
  • They rampaged through villages with guns to make war. (Họ tràn vào các làng mạc cùng với nhiều súng để gây chiến).
  • The democracies do not make war and the country will peace. (Các nền dân chủ không chiến tranh và đất nước sẽ hòa bình).
  • Please prevent him, he is going to make war. (Làm ơn hãy ngăn anh ta lại, anh ta định gây chiến).
  • I always hope that there no making war in my country. (Tôi luôn hy vọng đất nước không có chiến tranh).