Home Phrases

Phrases

Phrases

Home Phrases

Make believe có nghĩa là gì?

Make believe có nghĩa là hành động giả vờ hay tưởng tượng rằng mọi thứ tốt hơn họ thực sự. Make believe còn có nghĩa...

Make an offer có nghĩa là gì ?

Make an offer có nghĩa là thực hiện một đề nghị.Ví dụ:We decided not to make an offer. (Chúng tôi quyết định không...

Make arrangements có nghĩa là gì?

Make arrangements có nghĩa là lập kế hoạch, sắp xếp cho một sự kiện, sự việc nào đó.Ví dụ:I will make arrangements with...

Make changes có nghĩa là gì?

Make changes có nghĩa là thay đổi, đổi mới cái gì đó.Ví dụ:I like him. This was the incentive to make changes. (Tôi...

Make a friend có nghĩa là gì?

Make a friend có nghĩa là kết bạn, thêm bạn mới.Ví dụ:I want to make a friend with somebody in my new class.(Tôi muốn...

Make someone sad có nghĩa là gì?

Make someone sad có nghĩa là làm cho ai đó buồn rầu.Ví dụ:Love made someone sad, one girl said. (Tình yêu làm cho người...

Make someone happy có nghĩa là gì?

Make someone happy có nghĩa là làm cho ai đó vui vẻ, hạnh phúc.Ví dụ:Have you ever wanted to make someone happy? (Bạn...

Make a plan có nghĩa là gì?

Bạn dự định sẽ đi du lịch, đặt chân đến một vùng đất mới, bạn dự định sẽ đi tìm kiếm một công việc...

Make noise có nghĩa là gì?

Make noise có nghĩa là làm ồn.Ví dụ:She hates them to make noise. (Cô ấy ghét họ làm ồn). She is making noise....

Make someone’s day có nghĩa là gì?

Make somebody's day có nghĩa là làm cho một ngày của ai đó trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn, tuyệt vời hơn.Ví dụ:...

Popular posts

Recent posts