Home Phrases

Phrases

Phrases

Home Phrases

No offense nghĩa là gì?

No offense hoặc No offence nghĩa là không có ý gì đâu. Được sử dụng khi bạn không có chủ ý làm ai đó...

Out of stock là gì?

Thông thường, “out of” + N được dùng khi muốn diễn đạt ý “hết cái gì đó rồi”. Dưới đây là ví dụ minh...

Go viral là gì?

"Go viral" - Được dùng liên quan đến nội dung internet mà có thể chuyển qua thư điện tử và các trang web mạng...

Make sense nghĩa là gì?

Trong tiếng Anh khi giao tiếp người ta dùng câu này khi người kia nói một điều gì đó có ý đúng, dễ hiểu...

Popular posts

Recent posts