Home Phrases Pull your socks up nghĩa là gì?

Pull your socks up nghĩa là gì?

SHARE

Pull your socks up nghĩa là cố gắng, nỗ lực nhiều hơn.

Ví dụ:

  • You’ll have to pull your socks up and work harder if you want to impress the boss! (Cô sẽ phải nỗ lực nhiều hơn và làm việc chăm chỉ hơn nếu cô muốn gây ấn tượng với ông chủ.)
  • He’s going to have to pull his socks up if he wants to stay in the team. (Anh ấy đang phải cố gắng hơn nếu anh ấy muốn ở lại nhóm.)